Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kachelplaats voor levering aan de consumenten

Naam ondernemer: Kachelplaats B.V.
Hierna te noemen: leverancier

Kachelplaats
Industrieweg 4 a
8263 AC Kampen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Leverancier: de zakelijke partner die goederen verkoopt, levert en/of installeert.
 • Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is of een rechtspersoon.
 • Consumentenkoop: de koop die gesloten is met betrekking tot een roerende zaak.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen leverancier en consument waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3 – Offertes

 1. Alle door leverancier uitgebrachte offertes gelden voor een termijn van maximaal 30 dagen.
 2. Leverancier kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had kunnen begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, weglating of verschrijving bevat.
 3. Leverancier is slechts aan haar offerte gehouden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 – Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af winkel/magazijn van leverancier te Vriezenveen of direct vanaf de fabrikant.
 2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze ter beschikking staan.
 3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico en rekening van de consument.
 4. De eventuele bezorging van aankopen aan consument geschiedt tegen een tevoren gegeven opgave van transportkosten door de leverancier. Goederen worden afgeleverd bij door de consument opgegeven bebouwing tot aan de voordeur op de begane grond en/of voor zover de bezorger kan komen met de palletwagen en er niet door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. De door de leverancier geaccepteerde bestellingen zullen tijdig doch uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd worden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Artikel 5 – Levertijd

 1. De levertijd van het door consument bestelde product bedraagt gemiddeld 4 dagen doch maximaal 60 dagen tenzij anders bepaald middels een overeenkomst tussen consument en leverancier.
 2. Wanneer de overeengekomen levertijd, om wat voor reden dan ook, door leverancier overschreden wordt, zal leverancier de consument hiervan onmiddellijk in kennis stellen. In dat geval heeft consument het recht om de overeenkomst met leverancier te ontbinden, zonder verdere kosten.
 3. De eventueel al ontvangen betalingen zullen in geval van ontbinding op grond van artikel 5.2 door leverancier binnen 14 dagen na ontvangst van de in artikel 5.2 genoemde verklaring van consument, mits gegrond, worden terugbetaald.
 4. Indien consument aantoonbare schade heeft geleden als direct gevolg van het door leverancier overschrijden van de levertijd, zal leverancier deze vergoeden met een maximum ter grootte van het factuurbedrag.

Artikel 6 – Installatie

 1. De installatie van de toestellen dient te geschieden volgens de installatievoorschriften van de fabrikant die te allen tijde zijn bijgevoegd.

Artikel 7 – Garantie & Service

 1. Leverancier garandeert dat de door haar geleverde goederen vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten voor een periode die ook gegarandeerd en gehanteerd wordt door de fabrikant van de betreffende toestellen.
 2. Indien nieuw geleverde toestellen een gebrek vertonen is de leverancier verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld zorg te dragen voor herstel zonder enige kostenvergoeding.
 3. Leverancier dient zorg te dragen voor afhandeling van garantiezaken en wordt geacht indien nodig onderdelen kosteloos toe te sturen gedurende de geldende garantieperiode.
 4. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien gedurende de garantieperiode de leverancier tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan het gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om tot vervanging of ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
 5. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling en of gebruik van een toestel en tevens wanneer de consument de installatievoorschriften behorende bij het geleverde niet heeft opgevolgd.
 6. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Leverancier blijft ten volle eigenaar van de door haar geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 – Gebreken; Klachten

 1. De consument dient de gekochte goederen bij levering te controleren of te laten controleren op schade. Hierbij dient de consument na te gaan of het geleverde product aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • of het juiste product is geleverd
  • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 2 dagen na levering aan leverancier te melden. Voor alle overige klachten geldt de garantietermijn van de leverancier

Artikel 10 – Prijsverhoging

 1. Indien leverancier met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is leverancier niettemin gerechtigd tot prijsaanpassing indien tussentijds een prijsverhoging is toegepast door de fabrikant.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst zonder verdere kosten ontbinden.

Artikel 11 – Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant of door vooruitbetaling te worden gedaan.
 2. Bij vooruitbetaling wordt de leverplicht van leverancier opgeschort totdat de betaling op de rekening van leverancier is bijgeschreven.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot het herleveren van het betreffende product dan wel restitutie van de koopsom.
 2. Voor gebreken aan geleverde goederen geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.
 3. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van leverancier of haar medewerkers.
 4. In geen geval is leverancier aansprakelijk voor schade door onjuiste installatie of behandeling van geleverde goederen.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij leverancier daaronder begrepen.
 2. Leverancier heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreden nadat leverancier haar verbintenis gestand had moeten doen.
 3. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van leverancier opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door leverancier niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14 – Geschillen beslechting

 1. Alle geschillen, welke bij uitvoering of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door een onafhankelijk intermediair of door rechterlijke interventie.

Artikel 15 – Gegevensbeheer en privacy

 1. Leverancier houdt zich aan de Wet op de Persoonsregistratie. Dit houdt onder meer in dat de leverancier de daarvoor in aanmerking komende registraties aanmeldt bij de registratiekamer.
 2. Alle door leverancier aan consument gevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de tussen consument en leverancier ontstane overeenkomst(en).
 3. Wanneer leverancier de intentie heeft om de geregistreerde gegevens voor een ander dan in artikel 15.2 genoemd doel te gebruiken zal leverancier consument hierom toestemming vragen.
 4. De door leverancier geregistreerde gegevens zijn te allen tijde zowel schriftelijk als elektronisch op te vragen bij leverancier waarna leverancier deze gegevens binnen 14 dagen zal verstrekken. De consument heeft het recht te allen tijde zijn gegevens te laten corrigeren al dan niet te laten verwijderen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen leverancier en consument, zoals bedoelt in artikel 1 is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product op afstand gedurende een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen ontbinden. De leverancier mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Bij diensten:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De leverancier mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 18 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 19 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de leverancier.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de leverancier. Dit hoeft niet als de leverancier heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de leverancier niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de leverancier aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 20 – Verplichtingen van de leverancier bij herroeping

 1. Als de leverancier de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De leverancier vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de leverancier in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de leverancier aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De leverancier gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de leverancier de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 21 – Uitsluiting herroepingsrecht

De leverancier kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de leverancier dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. voor verbruiksproducten wanneer deze zichtbaar gebruikt is
 2. een op maat gemaakt product
 3. dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de leverancier de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Bijlagen

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terug zenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Kachelplaats B.V. 
Bekijk voor het juiste retouradres de retourinformatie zoals die is opgenomen in uw account op onze website.
E-mail:

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*.
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Scroll naar boven